696 421 308
Jesteśmy małą firmą rodzinną. Znajdujemy się w północnej części wielkopolski, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Wędzarnia "Eeltrans" powstała w 1993 roku. Początkowo zajmowaliśmy się handlem rybami świeżymi i wędzonymi, kładąc nacisk na wysoką jakość oferowanego towaru. czytaj dalej
Tradycyjna Wędzarnia Ryb Eeltrans na Facebooku Zapytanie ofertowe - Instalacja fotowoltaiczna
Zapytanie ofertowe - Zabudowa izotermiczna z montażem agregatu
Zapytanie ofertowe - Samochód dostawczy
Zapytanie ofertowe - Lada chłodnicza
Zapytanie ofertowe - Przyczepa z oknem sprzedażowym Dofinansowanie

Andrzej Kowaluk
PPHU Eeltrans
Przyłęki 20
64-980 Trzcianka
Tel: +48 696423036
NIP 763-001-11-96
E-mail: [email protected]

ZAPYTANIE OFERTOWE
Instalacja fotowoltaiczna montowana na dachu przyczepy o następujących parametrach:
1. Minimalna pojemności banku energii 750 Ah.
2. Minimalna moc paneli fotowoltaicznych 1500 W.
3. Minimalne napięcie przetwornicy prądu stałego 2499 W.
4. Moduł fotowoltaiczny (4 szt.).
5. Ładowarka.

Oferty, które nie będą spełniały powyższych kryteriów zostaną odrzucone. Oferty będą podlegały ocenie punktowej, w której brane pod uwagę będą następujące elementy wyposażenia dodatkowego (podane razem z maksymalną liczbą punktów możliwych do przyznana za odpowiedni element):
1. Minimalna pojemności banku energii 750 Ah. (10 p.)
2. Minimalna moc paneli fotowoltaicznych 1500 W. (10 p.)
3. Minimalne napięcie przetwornicy prądu stałego 2499 W. (10 p.)
4. Moduł fotowoltaiczny (4 szt.). (10 p.)
5. Ładowarka. (10 p.)

KRYTERIA OCENY OFERTY:
Do oceny oferty brane będą pod uwagę punkty przydzielone za każde z wymienionych elementów wyposażenia samochodu (podane przy elementach powyżej) oraz cena samochodu, za którą otrzymać można 20 punktów, przy czym oferta o najniższej cenie otrzymuje najwyższą liczbę punktów (20 p.), a następni oferenci odpowiednio 15, 10… punktów.

TERMIN:
Termin składania ofert do dnia 13.10.2023 r. tylko drogą emailową na adres: [email protected]
Termin realizacji zamówienia do 30.11. 2023 r.

Informacja na temat zakresu wykluczenia.
W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej ważnej oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku nieotrzymania dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Beneficjent zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
-Jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
-Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym.
-Jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem, za wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w „Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze””.
-Jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.