696 421 308
Jesteśmy małą firmą rodzinną. Znajdujemy się w północnej części wielkopolski, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Wędzarnia "Eeltrans" powstała w 1993 roku. Początkowo zajmowaliśmy się handlem rybami świeżymi i wędzonymi, kładąc nacisk na wysoką jakość oferowanego towaru. czytaj dalej
Tradycyjna Wędzarnia Ryb Eeltrans na Facebooku Zapytanie ofertowe - Instalacja fotowoltaiczna
Zapytanie ofertowe - Zabudowa izotermiczna z montażem agregatu
Zapytanie ofertowe - Samochód dostawczy
Zapytanie ofertowe - Lada chłodnicza
Zapytanie ofertowe - Przyczepa z oknem sprzedażowym Dofinansowanie

Andrzej Kowaluk
PPHU Eeltrans
Przyłęki 20
64-980 Trzcianka
Tel: +48 696423036
NIP 763-001-11-96
E-mail: [email protected]

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zabudowa izotermiczna z montażem agregatu do samochodu typu Furgon Blaszak o wymiarach L3H2 o następujących parametrach:
1. Ściany boczne, ściana przednia oraz sufit wykończone laminatem poliestrowym.
2. Oświetlenie LED.
3. Izolacja z atestem higienicznym.
4. Gładka laminowana podłoga.
5. Agregat jednofunkcyjny podpodwoziowy.

Oferty, które nie będą spełniały powyższych kryteriów zostaną odrzucone. Oferty będą podlegały ocenie punktowej, w której brane pod uwagę będą następujące elementy wyposażenia dodatkowego (podane razem z maksymalną liczbą punktów możliwych do przyznana za odpowiedni element):
1. Ściany boczne, ściana przednia oraz sufit wykończone laminatem poliestrowym. (10 p.)
2. Oświetlenie LED. (10 p.)
3. Izolacja z atestem higienicznym. (10 p.)
4. Gładka laminowana podłoga. (10 p.)
5. Agregat jednofunkcyjny podpodwoziowy. (10 p.)
6. Progi przy drzwiach tylnych oraz bocznych wykonane z blachy kwasowej. (10 p.)

KRYTERIA OCENY OFERTY:
Do oceny oferty brane będą pod uwagę punkty przydzielone za każde z wymienionych elementów wyposażenia samochodu (podane przy elementach powyżej) oraz cena samochodu, za którą otrzymać można 20 punktów, przy czym oferta o najniższej cenie otrzymuje najwyższą liczbę punktów (20 p.), a następni oferenci odpowiednio 15, 10… punktów.

TERMIN:
Termin składania ofert do dnia 09.10.2023 r. tylko drogą emailową na adres: [email protected]
Termin realizacji zamówienia do 30.11. 2023 r.

Informacja na temat zakresu wykluczenia.
W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej ważnej oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku nieotrzymania dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Beneficjent zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
-Jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
-Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym.
-Jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem, za wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w „Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze””.
-Jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.